HRVATSKI PARA TAEKWONDO SAVEZ

Strojarska cesta 10, Zagreb

OIB: 86823650298
IBAN: HR1623400091110872653